เป้าหมายหลัก

week3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : ทะเลสีรุ้ง
ชั้นอนุบาล 2   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2556

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่อยากเรียนรู้ สรุปและตั้งชื่อ Topic  นำเสนอความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


Week
Input
Process
Out put
Outcome
3
(13 – 16 ส.ค. 2556)


คำถาม
- ตั้งชื่อ Topic ว่าอย่างไร?
- นักเรียนรู้จักอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ Topic ที่จะเรียน?
- นักเรียนมีข้อสงสัยและอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ Topic ที่จะเรียนบ้าง?
เครื่องมือคิด
- card and chart (สิ่งที่รู้แล้ว)
- blackboard share (สิ่งที่สงสัยอยากเรียนรู้)
บรรยากาศ/สื่อ
 - บัตรภาพสัตว์น้ำ
- เพลง ฝนตกจั๊กๆ และเพลง ปลาห้าตัว 
- นิทานเรื่อง ปริศนาท้องทะเล
เด็กในห้องเรียน (ความสนใจในสิ่งที่อยากเรียนรู้ที่แตกต่างกัน)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถาม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ำ)
- ครูและนักเรียนร้องเพลง ว.วาฬ และเพลง กบกระโดด พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลงได้ นักเรียนพูดคุยสนทนาและแสดงความคิดเห็นจากเนื้อหาของเพลงที่ฟัง
- ครูนำภาพสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้มาให้นักเรียนดูแล้ว กระตุ้นด้วยคำถามว่า นักเรียนแต่ละคนอยากเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง? ทั้งหมดนี้จะมาเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันได้อย่างไร?  
- นักเรียนตอบคำถาม จัดประเภทสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน และสร้างข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้
- ครูให้นักเรียนช่วยกันตั้งชื่อ Topic หลังจากนั้นครูให้นักเรียนอธิบายความหมายของชื่อ Topic ตามความเข้าใจของนักเรียนเอง โดยการวาดภาพด้วยสีน้ำ พร้อมทั้งบอกสิ่งที่ตนเองรู้แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่เลือกเรียน
- ครูเล่านิทานเรื่อง ปริศนาท้องทะเล ให้นักเรียนฟัง
แล้วกระตุ้นนักเรียนด้วยคำถามว่า นักเรียนมีข้อสงสัยและอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ Topic ที่จะเรียนบ้าง?
- ครูเขียนคำถามให้นักเรียนแต่ละคน บนกระดาน
- ครูและนักเรียนวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกันและนำคำถามที่นักเรียนอยากเรียนรู้เข้าไปแทรกในปฏิทินแต่ละสัปดาห์
ชิ้นงาน
- ภาพอธิบายความเข้าใจในชื่อ Topic และภาพสิ่งที่ตนเองรู้แล้ว
ภาระงาน
- สรุปร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนอยากเรียนรู้
- ช่วยกันตั้งชื่อ Topic
- วางแผนปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : ภาพสิ่งต่างๆ ที่นักเรียนแต่ละคนอยากเรียนรู้
- เปรียบเทียบ : ขนาดของสัตว์น้ำ, การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำกับคน
- ลงมือทำ : วาดภาพสิ่งที่ตนเองรู้จักเกี่ยวกับชื่อ Topic
- ด้านภาษา : บอกเล่าเรื่องราวและอธิบายความหมายของชื่อ Topic, ตอบคำถามได้ตรงประเด็น, แสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่พบได้
- ด้านคณิตศาสตร์ : บอกจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงจากเนื้อหาของเพลงได้, จัดกลุ่มประเภทของสิ่งที่เพื่อนๆ อยากเรียนรู้ได้
2.ทักษะชีวิต
- สร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาได้สำเร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้อุปกรณ์ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและระมัดระวัง
3.ทักษะสังคม
- กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังได้
- รู้จักการรอคอยกันและกัน
- แบ่งปันพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น